Skolor och förskolor

Anpassas lätt till befintliga ventilationssystem.

 Våra tekniker gör en exakt dimensioner utefter förutsättningarna på plats.

Inomhusluft av god kvalitet är viktigt för inlärning och nödvändig för en produktiv inlärningsmiljö i alla skolor. Trots det har flera skolor brister i kvaliteten på inomhusluften. Luftkvaliteten försämras av luftföroreningar som damm, pollen, mögel och lättflyktiga organiska föroreningar.

Denna typ av innemiljöproblem går inte enbart att lösa med hjälp av ventilationen eftersom partiklarna följer luftströmmarna i rummet. Partiklarna måste tas om hand där de är.

Med Oxygen Ion Supplier i ventilationen kan Carbion Systems producera ett naturligt klimat som är rikt på aktiva syremolekyler. Systemet producerar en mätbar och kontrollerad mängd av oxygenjoner i tilluften och i lokalen som gör så att de farliga partiklarna klumpar ihop sig och fälls ut.

Carbion Systems tillhandhåller lösningar för att åstadkomma god luftkvalitet i alla skolmiljöer.