Luktreducering i reningsverk

Pumpgrop, pumpstation
Ett flöde med joniserad luft förs in i brunnen och bildar ett lock av joner

Rensrummet, luftade sandfång
Rensrum och luftade sandfång förses med joniserad till och frånluft

Avluften förses med ecoscrubber för minsta möjliga luktpåverkan utomhus

För- och efter- sedimentering
Avluftsrör förses med ecoscrubber.

Biologisk rening, kemisk rening

Vid behov förses friluft med joniserad luft. Avluft förses med ecoscrubber.

Slambehandling, förtjockning och stabilisering

Tilluft förses med joniserad luftoch öppet vatten täcks.
Hög grad återluft med avluftning i form av övertryck eller frånluft.

reningsverk